Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ - ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ (CD με δίγλωσσο βιβλίο / ελληνικά & αγγλικά)
Εκ της Ακολουθίας του Επιταφίου. Ψάλλει χορός Βατοπαιδινών πατέρων
Τύπος βιβλίου: Έντυπο

Το βιβλίο

Πληροφορίες

Το Άγιον Όρος, υπερχιλιόχρονη κιβωτός της Ορθοδοξίας, αποτελεί αναμφισβήτητα μήτρα που γεννά και καλλιεργεί τη βυζαντινή μελουργία και την ψαλτική τέχνη. Στο πνεύμα της αναζωογόνησης των αγιορείτικων μοναστηριών, μετά από μια περίοδο κρίσης και παρακμής, επαναλειτούργησε το «Μουσικοδιδασκαλείον» της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, το οποίο για αιώνες μόρφωνε μουσικά τους μοναχούς. Αυτό κληροδότησε στο μοναστήρι σημαντικούς μελουργούς, μια πλούσια ηχοθήκη, βιβλία, χειρόγραφα και, κυρίως, μια πλούσια ψαλτική παράδοση, την οποία συνεχίζει ο σημερινός Χορός της Μονής. Η επιτελούμενη συστηματική μουσική σπουδή που συνδυάζει τη γνώση της γραπτής και την εμπειρία της προφορικής ψαλτικής παράδοσης αποτελεί τη βάση της σημερινής κοινής προσπάθειας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης και της Μονής Βατοπαιδίου να καλυφθεί ένα κενό στη δισκογραφία, με τη δημιουργία ενός CD για κάθε ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδος. Οι εκδόσεις αυτές περιέχουν όλες τις κλασικές συνθέσεις των μεγάλων μελοποιών για τα Άγια Πάθη, ψαλλόμενες κατά τον παλαιό αγιορείτικο τρόπο (με κανονάρχημα, απηχήματα, αντιφωνικά κ.λ.π.). Οι ηχογραφήσεις έγιναν επί τόπου, γιατί η ψαλμωδία στο φυσικό της περιβάλλον αποκτά άλλη βαρύτητα: Η πολύωρη καθημερινή μουσική ερμηνεία των ύμνων διασταυρώνεται με την αέναη προσευχή, αποτελώντας σύμφυτο στοιχείο του μοναστικού βίου, οδηγώντας στη βαθύτερη βίωσή του. Εκεί, η εκφορά και η εξύμνηση του Θείου Πάθους από τα στόματα των μοναχών δημιουργεί ατμόσφαιρα κατανυκτική, και υποδηλώνει μια αλήθεια συγκλονιστική.

Α' έκδοση
2000
Τρέχουσα έκδοση
11/
2004
ISBN
978-960-524-106-3
Τιμή καταλόγου
18,00

Περιεχόμενα

1. «Ο ευσχήμων Ιωσήφ…», «Ότε κατήλθες…», «Ταις μυροφόροις γυναιξί…» 2.47
Απολυτίκια. Ήχος β’.

2. Η α’ στάση των Εγκωμίων 7.03
Ήχος πλάγιος του α’.

3. Η β’ στάση των Εγκωμίων 7.12
Ήχος πλάγιος του α’.

4. Η γ’ στάση των Εγκωμίων 7.30
Ήχος γ’.

5. «Σινδόνι καθαρά…», «Εξέστησαν χοροί…» 1.48
Καθίσματα. Ήχος α’, χρωματικός.

6. Η α’ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 3.25
Ήχος πλάγιος του β’.

7. Η γ’ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 3.37

8. «Τον τάφον σου Σωτήρ…» 2.17
Κάθισμα. Ήχος α’, δίφωνος.

9. Η δ’ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 2.43

10. Η ε’ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 4.06

11. Η στ’ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 5.04

12. Το Κοντάκιο, ο Οίκος και το Συναξάριο 2.26

13. Η ζ’ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 3.58

14. Η η’ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 4.44

15. Η θ’ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 4.25

16. «Τον ήλιον κρύψαντα…» 11.51
Μέλος Μ. Βασιλείου. Ήχος πλάγιος του α’.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΘΕΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ψαλλόμενα μέλη
Προλεγόμενα
Σημείωμα για την έκδοση
Ποιητικά κείμενα ύμνων
Τυπικόν – Μουσικά σχόλια
Κατάλογος εικονογράφησης
Μουσικά κείμενα ύμνων
Μουσικές εκδόσεις ΠΕΚ

Apolytikia (dismissal hymns), Second Mode

2. The first stasis (section) of the Enkomia (Praises) 7.03
First Plagal Mode

3. The second stasis of the Enkomia 7.12
First Plagal Mode

4. The third stasis of the Enkomia 7.30
Third Mode

5. ‘Joseph begged Thy holy body…’, ‘The angelic choirs are filled with wonder…’ 1.48
Kathismata. First Mode, chromatic

6. The first Ode of the Canon with the Katavasia 3.25
Second Plagal Mode

7. The third Ode of the Canon with the Katavasia 3.37

8. ‘Thy tomb, O Saviour…’ 2.17
Kathisma. First Mode, diphonos

9. The fourth Ode of the Canon with the Katavasia 2.43

10. The fifth Ode of the Canon with the Katavasia 4.06

11. The sixth Ode of the Canon with the Katavasia 5.04

12. The Kontakion, the Oikos, and the Synaxarion 2.26

13. The seventh Ode of the Canon with the Katavasia 3.58

14. The eighth Ode with the Katavasia 4.44

15. The ninth Ode of the Canon with the Katavasia 4.25

16. ‘As the sun hid…’ 11.51
Melody of Basil the Great. First Plagal Mode

CONTENTS OF THE BOOKLET
Chants sung
Introduction
About this CD
Texts of the hymns
Musical notes
Index of the illustrations
Musical publications of C.U.P.
Musical texts of the hymns (in Greek part)

Περισσότερα

Σχετικά βιβλία

SHARE