ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ
Θεωρία και πράξη
Τύπος βιβλίου: Έντυπο, UUID: --NONE--
Τύπος βιβλίου: ebook, UUID: 657359a4-b7e0-405b-87a0-c1dd4e3e26ca

Το βιβλίο

Πληροφορίες

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται το πρωταρχικό εργαλείο –κατά τους Russell και Whitehead, Hilbert (και Bernays), και Bourbaki– για τη θεμελίωση των μαθηματικών: τη Μαθηματική Λογική. Η Μαθηματική Λογική – Θεωρία και πράξη είναι μια μαθηματικώς αυστηρή, συστηματική και πλήρης εισαγωγή στο συντακτικό, τη σημασιολογία και την τεχνική κατασκευής των μαθηματικών αποδείξεων. Με τη φιλική του προσέγγιση, το βιβλίο επικεντρώνεται αφ’ ενός στη μεθοδολογική κατάρτιση και αφ’ ετέρου στην πρακτική εξάσκηση του αναγνώστη στις λεγόμενες «τυπικές μεθόδους» για την ανακάλυψη –και επαλήθευση– αληθών μαθηματικών προτάσεων (θεωρημάτων) που συναντάμε σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, όπως είναι η επιστήμη υπολογιστών, τα μαθηματικά και η φιλοσοφία. Ο πρώτος στόχος του βιβλίου είναι να εκπαιδεύσει άριστους χρήστες της λογικής. Παράλληλα όμως, επειδή ο καλός τεχνίτης θα πρέπει αναμφίβολα να κατέχει τις ιδιότητες των εργαλείων που χρησιμοποιεί, το βιβλίο παρουσιάζει έναν μεγάλο αριθμό τέτοιων «ιδιοτήτων» (μεταθεωρημάτων), όπως είναι η πληρότητα της προτασιακής λογικής και η φιλαλήθεια και των δύο λογικών: της προτασιακής και της πρωτοτάξιας.

Α' έκδοση
2011
Τρέχουσα έκδοση
11/
2020
ISBN
978-960-524-341-8
Κωδικός στον Εύδοξο
12405096
Τιμή καταλόγου
27,00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
272 σελ.
17x
24 εκ.

Συγγραφέας

Ο Γιώργος Τουρλάκης είναι καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών στη Σχολή Μηχανικών Lassonde του Πανεπιστημίου του York.

Περιεχόμενα

I Προτασιακή λογική

1 Η αρχή
1.1 Προτασιακοί τύποι
1.2 Επαγωγή ως προς την πολυπλοκότητα των τύπων
1.3 Επαγωγικοί ορισμοί στο σύνολο των τύπων
1.4 Αποδείξεις και θεωρήματα
1.5 Συμπληρωματικές ασκήσεις

2 Θεωρήματα και μεταθεωρήματα
2.1 Επιπλέον αποδείξεις στο στυλ Hilbert
2.2 Αποδείξεις με εξισωτικό στυλ
2.3 Πρακτική κατάστρωση των εξισωτικών αποδείξεων
2.4 Επιπλέον αποδείξεις: εμπλουτίζοντας την εργαλειοθήκη
2.5 Η χρήση μη λογικών αξιωμάτων στις εξισωτικές αποδείξεις
2.6 Το θεώρημα του συλλογισμού
2.7 Συμπληρωματικές ασκήσεις

3 Η αλληλεξάρτηση μεταξύ μορφής και σημασιολογίας
3.1 Φιλαλήθεια
3.2 Το θεώρημα του Post (της ταυτολογίας)
3.3 Πλήρης κύκλος
3.4 Το αξίωμα του Leibniz
3.5 Συμπλήρωμα: Η τεχνική της επίλυσης στην προτασιακή λογική
3.6 Συμπληρωματικές ασκήσεις
II Λογική των κατηγορημάτων

4 Επεκτείνοντας την προτασιακή λογική
4.1 Η πρωτοτάξια γλώσσα της λογικής κατηγορημάτων
4.2 Αξιώματα και κανόνες της πρωτοτάξιας λογικής
4.3 Συμπληρωματικές ασκήσεις
5 Δύο ισοδύναμες λογικές

6 Η γενίκευση και πρόσθετοι κανόνες Leibniz
6.1 Εισάγοντας και αφαιρώντας τον ποσοδείκτη “για κάθε x”
6.2 Κανόνες τύπου Leibniz που αλλοιώνουν τις εμβέλειες ποσοδεικτών
6.3 Δύο επιπλέον παράγωγοι κανόνες Leibniz
6.4 Κι άλλα χρήσιμα εργαλεία
6.5 Εισαγωγή και αφαίρεση του ποσοδείκτη “υπάρχει x”
6.6 Συμπληρωματικές ασκήσεις

7 Ιδιότητες της ισότητας

8 Η σημασιολογία των πρωτοτάξιων γλωσσών
8.1 Ερμηνείες
8.2 Φιλαλήθεια στη λογική κατηγορημάτων
8.3 Συμπληρωματικές ασκήσεις

Λεξικό βασικών όρων
Βιβλιογραφία

Περισσότερα

Σχετικά βιβλία

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Έννοιες, τεχνικές και αλγόριθμοι

28,00

eBook
SHARE