ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΡΑΓΚΟΣ

Ὁ Σπύρος Ι. Ράγκος εἶναι καθηγητὴς ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλολογίας καὶ φιλοσοφίας στὸ Πανεπιστήμιο Πατρῶν. Μὲ σπουδὲς κλασικῆς φιλολογίας στὸ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, ἐκπόνησε διδακτορικὴ διατριβὴ στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Cambridge καὶ παρακολούθησε σεμινάρια ἀρχαίας θρησκείας στὴν École Pratique des Hautes Études. Διετέλεσε ἐπίσης μεταδιδακτορικὸς ὑπότροφος καί, ἀργότερα, ἐπισκέπτης ἐρευνητὴς στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Princeton. Τὰ ἐπιστημονικὰ ἐνδιαφέροντά του κινοῦνται στὸν χῶρο τῆς φιλοσοφίας, τῆς θρησκείας καὶ τῆς ἱστορίας τῶν ἰδεῶν στὴν ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα. Μελέτες καὶ ἄρθρα του ἔχουν δημοσιευθεῖ σὲ διεθνῆ ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ καὶ συλλογικοὺς τόμους. Ἐνδεικτικὲς δημοσιεύσεις στὰ ἑλληνικά: Ἡ ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα: πόλεμος – πολιτικὴ – πολιτισμὸς (σὲ συνεργασία μὲ τὸν Δ. Ι. Κυρτάτα), Θεσσαλονίκη: Ἵδρυμα Νεοελληνικῶν Σπουδῶν, 2010· «Φιλοσοφία καὶ θρησκεία: ἑλληνικοὶ στοχασμοὶ περὶ θεῶν καὶ θείου», στὸ Γ. Καραμανώλης (ἐπιμ.), Εἰσαγωγὴ στὴν ἀρχαία φιλοσοφία, Ἡράκλειο: Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης, 2017, σ. 271–327·Μήτε ἄῤῥεν μήτε θῆλυ: Ἱστορίες εὐνούχων στὴν ἀρχαιότητα, Ἡράκλειο: Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης, 2021.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ