Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ - ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (CD με δίγλωσσο βιβλίο / ελληνικά & αγγλικά)
Ψάλλει χορός Βατοπαιδινών Πατέρων

Το βιβλίο

Πληροφορίες

Το Άγιον Όρος, υπερχιλιόχρονη κιβωτός της Oρθοδοξίας, αποτελεί αναμφισβήτητα μήτρα που γεννά και καλλιεργεί τη βυζαντινή μελουργία και την ψαλτική τέχνη. Στο πνεύμα της αναζωογόνησης των αγιορείτικων μοναστηριών, μετά από μια περίοδο κρίσης και παρακμής, επαναλειτούργησε το «Mουσικοδιδασκαλείον» της Iεράς Mονής Bατοπεδίου, το οποίο για αιώνες μόρφωνε μουσικά τους μοναχούς. Aυτό κληροδότησε στο μοναστήρι σημαντικούς μελουργούς, μια πλούσια ηχοθήκη, βιβλία, χειρόγραφα και, κυρίως, μια πλούσια ψαλτική παράδοση, την οποία συνεχίζει ο σημερινός Xορός της Mονής. H επιτελούμενη συστηματική μουσική σπουδή που συνδυάζει τη γνώση της γραπτής και την εμπειρία της προφορικής ψαλτικής παράδοσης αποτελεί τη βάση της σημερινής κοινής προσπάθειας των Πανεπιστημιακών Eκδόσεων Kρήτης και της Mονής Bατοπεδίου να καλυφθεί ένα κενό στη δισκογραφία, με τη δημιουργία ενός CD για κάθε ημέρα της Mεγάλης Eβδομάδος. Oι εκδόσεις αυτές περιέχουν όλες τις κλασικές συνθέσεις των μεγάλων μελοποιών για τα Άγια Πάθη, ψαλλόμενες κατά τον παλαιό αγιορείτικο τρόπο (με κανονάρχημα, απηχήματα, αντιφωνικά κ.λπ.). Oι ηχογραφήσεις έγιναν επί τόπου, γιατί η ψαλμωδία στο φυσικό της περιβάλλον αποκτά άλλη βαρύτητα: H πολύωρη καθημερινή μουσική ερμηνεία των ύμνων διασταυρώνεται με την αέναη προσευχή, αποτελώντας σύμφυτο στοιχείο του μοναστικού βίου, οδηγώντας στη βαθύτερη βίωσή του. Eκεί, η εκφορά και η εξύμνηση του Θείου Πάθους από τα στόματα των μοναχών δημιουργεί ατμόσφαιρα κατανυκτική, και υποδηλώνει μια αλήθεια συγκλονιστική.
Α' έκδοση
2012
Τρέχουσα έκδοση
2017
ISBN
978-960-7735-65-2
Τιμή καταλόγου
18,00

Περιεχόμενα

1. Στίχ. «Εκ νυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου…», «Αλληλούια» 1.03
Σύντομο. Ήχος πλάγιος του δ’, τρίφωνος.

2. «Ότε οι ένδοξοι Μαθηταί…» 5.10
Αργό, μέλος «αρχαίον». Ήχος πλάγιος του δ’, τρίφωνος.

3. «Ότε οι ένδοξοι Μαθηταί…» 1.58
Αργό, μέλος «αρχαίον». Ήχος πλάγιος του δ’, τρίφωνος.

4. Η α’ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 3.55

5. Η γ’ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 3.04

6. «Ο λίμνας και πηγάς…»,  «Ταπεινούμενος, δι’ ευσπλαγχνίαν…», «Συνεσθίων Δέσποτα…» 3.19
Κάθισμα

7. Η δ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 3.29

8. Η ε’ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 2.47

9. Η στ’ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 2.15

10. Το Κοντάκιο, ο Οίκος και το Συναξάριο 2.46

11. Η ζ’ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 2.51

12. Η η’ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 4.52

13. Η θ’ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 3.23

14. «Τον Νυμφώνα σου βλέπω…» 2.19
Εξαποστειλάριο. Ήχος γ’.

15. «Πάσα πνοή…», «Αινείτε…» 1.56
Μέλος Π. Λαμπαδαρίου. Ήχος β’.

16. «Συντρέχει λοιπόν…» 2.13
Ιδιόμελο, μέλος Π. Λαμπαδαρίου. Ήχος β’.

17. «Ιούδας ο παράνομος Κύριε…» 2.32
Ιδιόμελο, μέλος Π. Λαμπαδαρίου. Ήχος β’.

18. «Ιούδας ο προδότης δόλιος ων…» 1.36
Ιδιόμελο, μέλος Π. Λαμπαδαρίου. Ήχος β’.

19. «Ιούδας ο δούλος και δόλιος…» 2.52
Ιδιόμελο, μέλος Π. Λαμπαδαρίου. Ήχος β’.

20. «Ον εκήρυξεν Αμνόν Ησαΐας…» 3.17
Δοξαστικό των Αίνων, μέλος Π. Λαμπαδαρίου. Ήχος β’.

21. «Σήμερον το κατά του Χριστού πονηρόν συνήχθη συνέδριον…» 2.15
Απόστιχο ιδιόμελο, μέλος Π. Λαμπαδαρίου. Ήχος πλάγιος του δ’.

22. «Σήμερον ο Ιούδας, το της φιλοπτωχείας κρύπτει προσωπείον…» 4.04
Απόστιχο ιδιόμελο, μέλος Π. Λαμπαδαρίου. Ήχος πλάγιος του δ’.

23. «Μηδείς ω πιστοί…» 2.33
Απόστιχο ιδιόμελο, μέλος Π. Λαμπαδαρίου. Ήχος πλάγιος του δ’.

24. «Ο τρόπος σου δολιότητος γέμει, παράνομε Ιούδα…» 3.13
Δοξαστικό των Αποστίχων, μέλος Π. Λαμπαδαρίου. Ήχος πλάγιος του δ’.

25. «Μυσταγωγών σου Κύριε τους Μαθητάς…» 4.43
«Και νυν…» των Αποστίχων, μέλος Π. Λαμπαδαρίου. Ήχος πλ. του α’.

26. «Ότε οι ένδοξοι Μαθηταί…» 1.47
Σύντομο. Ήχος πλάγιος του δ’ τρίφωνος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΘΕΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ψαλλόμενα μέλη
Προλεγόμενα
Ποιητικά κείμενα ύμνων
Τυπικόν-Μουσικά σχόλια
Κατάλογος εικονογράφησης
Μουσικά κείμενα ύμνων

Syntomon (quick). Fourth plagal mode, triphonos

2. “The glorious disciples were illumined…” 5.10
Argon (slow), ancient melody. Fourth plagal mode, triphonos

3. “The glorious disciples were illumined…” 1.58
Syntomon. Fourth plagal mode, triphonos

4. Canticle One of the Canon with katavasia 3.55

5. Canticle three of the Canon with katavasia 3.04

6. “He who made the lakes and spings…”, “Humbling Thyself in Thy compassion…”, “Eating, O Master, with Thy disciples…” 3.19
Kathisma

7. Canticle Four of the Canon with katavasia 3.29

8. Canticle Five of the Canon with katavasia 2.47

9. Canticle Six of the Canon with katavasia 2.15

10. The Kontakon, Oikos and Synaxarion 2.46

11. Canticle Seven of the Canon with katavasia 2.51

12. Canticle Eight of the Canon with katavasia 4.52

13. Canticle Nine of the Canon with katavasia 3.23

14. Exapostilarion. “I see Thy bridal chamber” 2.19
Third mode

15. Lauds. “Let everything that hath breath…”, “Praise Him…” 1.56
Melody of Petros Lampadarios. Second mode

16. “In haste the council of the Jews…” 2.13
Idiomelon, melody of Petros Lampadarios. Second mode

17. “Judas the transgressor…” 2.32
Idiomelon, melody of Petros Lampadarios. Second mode

18. “Judas, the deceitful traitor…” 1.36
Idiomelon, melody of Petros Lampadarios. Second mode

19. “Judas, servant and deceiver…” 2.52
Idiomelon, melody of Petros Lampadarios. Second mode

20. “The Lamb whom Isaiah proclaimed…” 3.17
Doxastikon of Lauds. Melody of Petros Lampadarios. Second mode

21. “Today the evil Sanhedrin has assembled…” 2.15
Idiomelon apostichon, melody of Petros Lampadarios. Fourth plagal mode

22. “Today Judas lays aside his outward pretence…” 4.04

23. “O ye faithful, let none who is uninstructed…” 2.33
Idiomelon apostichon, melody of Petros Lampadarios. Fourth plagal mode

24. “Deceitful are thy ways, lawless Judas…” 3.13
Doxastikon of the Aposticha, melody of Petros Lampadarios. Fourth plagal mode

25. “Instructing Thy disciples in the Mystery, O Lord…” 4.43
“Now and Ever” of the Aposticha, melody of Petros Lampadarios. First plagal mode

26. “The glorious disciples were illumined…” 1.47
Apolytikion. Syntomon. Fourth plagal mode, triphonos

CONTENTS OF THE BOOKLET
Chants sung
Introduction
About this CD
Musical notes
Index of illustrations
Musical texts of the hymns (in Greek section)

Περισσότερα

Σχετικά βιβλία

SHARE