Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ - ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ (CD με δίγλωσσο βιβλίο / ελληνικά & αγγλικά)
Ψάλλει χορός Βατοπαιδινών Πατέρων

Το βιβλίο

Πληροφορίες

Το Άγιον Όρος, υπερχιλιόχρονη κιβωτός της Oρθοδοξίας, αποτελεί αναμφισβήτητα μήτρα που γεννά και καλλιεργεί τη βυζαντινή μελουργία και την ψαλτική τέχνη. Στο πνεύμα της αναζωογόνησης των αγιορείτικων μοναστηριών, μετά από μια περίοδο κρίσης και παρακμής, επαναλειτούργησε το «Mουσικοδιδασκαλείον» της Iεράς Mονής Bατοπεδίου, το οποίο για αιώνες μόρφωνε μουσικά τους μοναχούς. Aυτό κληροδότησε στο μοναστήρι σημαντικούς μελουργούς, μια πλούσια ηχοθήκη, βιβλία, χειρόγραφα και, κυρίως, μια πλούσια ψαλτική παράδοση, την οποία συνεχίζει ο σημερινός Xορός της Mονής. H επιτελούμενη συστηματική μουσική σπουδή που συνδυάζει τη γνώση της γραπτής και την εμπειρία της προφορικής ψαλτικής παράδοσης αποτελεί τη βάση της σημερινής κοινής προσπάθειας των Πανεπιστημιακών Eκδόσεων Kρήτης και της Mονής Bατοπεδίου να καλυφθεί ένα κενό στη δισκογραφία, με τη δημιουργία ενός CD για κάθε ημέρα της Mεγάλης Eβδομάδος. Oι εκδόσεις αυτές περιέχουν όλες τις κλασικές συνθέσεις των μεγάλων μελοποιών για τα Άγια Πάθη, ψαλλόμενες κατά τον παλαιό αγιορείτικο τρόπο (με κανονάρχημα, απηχήματα, αντιφωνικά κ.λπ.). Oι ηχογραφήσεις έγιναν επί τόπου, γιατί η ψαλμωδία στο φυσικό της περιβάλλον αποκτά άλλη βαρύτητα: H πολύωρη καθημερινή μουσική ερμηνεία των ύμνων διασταυρώνεται με την αέναη προσευχή, αποτελώντας σύμφυτο στοιχείο του μοναστικού βίου, οδηγώντας στη βαθύτερη βίωσή του. Eκεί, η εκφορά και η εξύμνηση του Θείου Πάθους από τα στόματα των μοναχών δημιουργεί ατμόσφαιρα κατανυκτική, και υποδηλώνει μια αλήθεια συγκλονιστική.

Α' έκδοση
2012
Τρέχουσα έκδοση
2017
ISBN
978-960-7735-64-5
Τιμή καταλόγου
18,00

Περιεχόμενα

1. Στίχ. «Εκ νυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου…», «Αλληλούια» 4.06
Αργό, μέλος «αρχαίον παρ ανωνύμου». Ήχος πλάγιος του δ’.

2. Στίχ. «Ζήλος λήψεται λαόν απαίδευτον…», «Αλληλούια» 0.53
Σύντομο. Ήχος πλάγιος του δ’, τρίφωνος.

3. «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται…» 6.26
Αργό, μέλος «αρχαίον». Ήχος πλάγιος του δ’, τρίφωνος.

4. «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται…» 2.12
Σύντομο. Ήχος πλάγιος του δ’, τρίφωνος.

5. «Τον Νυμφίον αδελφοί αγαπήσωμεν…» 2.09
Κάθισμα, μετά την α’ Στιχολογίαν. Ήχος δ’. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

6. «Βουλευτήριον Σωτήρ…» 3.19
Κάθισμα, μετά την β’ Στιχολογίαν. Ήχος δ’. Κατεπλάγη Ιωσήφ.

7. «Ο Ιούδας τη γνώμη φιλαργυρεί…» 3.47
Κάθισμα, μετά την γ’ Στιχολογίαν. Ήχος πλάγιος του δ’. Την Σοφίαν και Λόγον

8. Το Κοντάκιο, ο Οίκος και το Συναξάριο 1.58

9. Η η’ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 3.48

10. Η θ’ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 2.21

11. «Τον νυμφώνα Σου βλέπω…» 2.19
Εξαποστειλάριο. Ήχος γ’.

12. «Πάσα πνοή…», «Αινείτε…» 1.55
Μέλος Π. Λαμπαδαρίου. Ήχος α’.

13. «Εν ταις λαμπρότησι των Αγίων σου…» 1.59
Ιδιόμελο, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος α’.

14. «Ο τη ψυχής ραθυμία νυστάξας…» 2.45
Ιδιόμελο, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος πλάγιος β’.

15. «Του κρύψαντος το τάλαντον…» 2.29
Δοξαστικό των Αίνων, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος πλάγιος του δ’.

16. «Δεύτε πιστοί…» 2.39
Απόστιχο ιδιόμελο, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος πλάγιος του β’.

17. «Όταν έλθης εν δόξη μετ΄Αγγελικών Δυνάμεων…» 2.13
Απόστιχο ιδιόμελο, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος πλάγιος του β’.

18. «Ο Νυμφίος ο κάλλει ωραίος…» 2.01
Απόστιχο ιδιόμελο, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος πλάγιος του β’.

19. «Ιδού σοι το τάλαντον…» 4.22
Δοξαστικό των αποστίχων, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος βαρύς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΘΕΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ψαλλόμενα μέλη
Προλεγόμενα
Ποιητικά κείμενα ύμνων
Τυπικόν-Μουσικά σχόλια
Μουσικά κείμενα ύμνων
Κατάλογος εικονογράφησης

Argon (slow), “an ancient melody, anonymously composed”. Fourth plagal mode.

2. Verse: “The wrath of God shall fall upon a disobedient people…”, “Alleluia” 0.53
Syntomon (quick). Fourth plagal mode, triphonos.

3. “Behold the Bridegroom comes…” 6.26
Argon, “ancient” melody. Fourth plagal mode, triphonos.

4. “Behold the Bridegroom comes…” 2.12
Syntomon. Fourth plagal mode, triphonos.

5. “Let us love the Bridegroom, brethren…” 2.09
Kathisma after the first psalter reading. Fourth mode. “Thou who was raised upon the Cross”.

6. “The priests and scribes…” 3.19
kathisma after the second psalter reading. Fourth mode. “Joseph was amazed”.

7. “Impious Judas with avaricious thoughts…” 3.47
Kathisma after the third psalter reading. Fourth plagal mode. “The Wisdom and Word”.

8. The Kontakion, Oikos and Synaxarion 1.58

9. The Eighth Canticle of the Canon, with katavasia 3.48

10. The Ninth Canticle of the Canon, with katavasia 2.21

11. Exapostilarion. “I see Thy bridal chamber…” 2.19
Third mode.

12. Lauds. “Let everything that hath breath…”, “Praise Him…” 1.55
Melody of Petros Lampadarios. First mode.

13. “Into the spendour of Thy saints…” 1.59
Idiomelon, melody of Petros Lampadarios. First mode.

14. “I slumber in slothfulness of soul…” 2.45
Idiomelon, melody of Petros Lampadarios. Second mode.

15. “O my soul, thou hast heard the condemnation…” 2.29
Doxastikon of lauds. Melody of Petros Lampadarios. Fourth plagal mode.

16. “Come, ye faithful…” 2.39
Idiomelon apostichon, melody of Petros Lampadarios. Second plagal mode.

17. “When Thou shalt come, O Jesus…” 2.13
Idiomelon apostichon, melody of Petros Lampadarios. Second plagal mode.

18. “O Bridegroom, surpassing all in beauty…” 2.01
Idiomelon apostichon, melody of Petros Lampadarios. Second plagal mode.

19. “Behold, my soul, the Master entrusts thee…” 4.22
Doxastikon of the Aposticha, melody of Petros Lampadarios. Grave mode.

CONTENTS OF THE BOOKLET
Chants sung
Introduction
Texts of the hymns
Musical notes
Index of illustrations
Musical texts of the hymns (in Greek section)

Περισσότερα

Σχετικά βιβλία

SHARE